2022.12.01

Tin tức

Sougo Career Vietnam đã được sát nhập vào Camcom Group.

Vào ngày 1 tháng 12 năm 2022, Sougo Career Vietnam đã được sát nhập vào Camcom Group.

Vui lòng xem trang web công ty sau đây để biết khái niệm thương hiệu của Tập đoàn Camcom và danh sách các công ty thuộc tập đoàn.
>>https://cam-com.inc/